Artikel  1 

In deze algemene voorwaarden dient te worden verstaan onder:
De markt/evenement:De door Impulsmarkten te organiseren evenementen/Markten braderieen
De organisator:  de medewerkers en eigenaren van Impulsmarkten
De standhouder:  Het bedrijf, rechtspersoon of natuurlijk persoon die een stand of Marktkraam gehuurd heeft op de evenementen van alsmede het personeel van de huurder.

Artikel 2 Inschrijving en productbepaling

De standhuur overeenkomst komt tot stand door het doen van een aanvraag, hiertoe door de huurder en de toekenning van de stand aan de huurder door de organisator.  Daar Impulsmarkten. met een marktpatroon werkt en hierdoor de exacte invulling van de markt bepaald wordt mag tijdens de markt niet afgeweken worden van het opgegeven te verkopen product of dienst. Afwijkingen of aanvullingen in te verkopen producten of diensten, kunnen in overleg met de organisator tot maximaal 2 weken voor de markt worden ingevoerd.

Artikel 3 Selectiebeleid en indeling

De organisator behoudt zich het recht voor om standhouders te weigeren voor de markt.
Tevens behoudt zij zich het recht voor een andere standplaats aan te bieden dan aangevraagd.
De plaatsbepaling van de stand wordt gedaan door de organisator. De organisator behoudt zich het recht voor de plaats van de stand ten alle tijden te veranderen. De standhouder kan geen rechten ontlenen aan de toegekende plaats.

Artikel 4 Uitbouwen stand/ tent /kraam

Het uitbouwen van de kraam, stand of tent, is alleen toegestaan met medeweten van de organisator. 

Artikel 5  Betalingsvoorwaarden

Na inschrijving, hetgeen altijd geschiedt middels het inschrijfformulier op de website  Daarna ,ontvangt u bij uw toewijzing een factuur voor het totale bedrag, hetgeen betaald dient te worden binnen de op de factuur gestelde termijn.

De boeking wordt pas definitief bij na ontvangst van de huurgelden/Borg  .

Artikel 6 Annulering + vergoedingen  

Op verzoek van de standhouder kan de boeking worden geannuleerd. Hierbij wordt de volgende vergoedingssommen berekend aan de standhouder:

Na inschrijving en bevestiging/factuur(factuur datum ) Kunt u Nog 7 dagen Kosteloos Afmelden  .

 

Bij 8 week Voor de markt Moet u 25 % van het Standgeld Betalen

Bij 4  week voor de Markt moet u 50%  van het standgeld betalen

bij 2 week voor de markt  moet u hele standgeld Betalen

 

Artikel 7 Opbouw en afbouw

De organisator geeft aan wanneer de standhouder kan opbouwen en afbouwen. Dit op en afbouwen geschied voor eigen risico.
De praktische informatie ontvangt de standhouder bij de inschrijvingsinfo. deze krijgt u een week voor de markt 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

De organisator aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade of diefstal door anderen dan de medewerkers van de organisator.
De standhouder is aansprakelijk en dient verzekerd te zijn voor schade, die door toedoen van hemzelf of zijn medewerkers wordt veroorzaakt. Indien de standhouder schade toebrengt aan het terrein of de locatie waar het evenement plaats vind, betaald de standhouder een boete van 500 euro per schadegeval.

Artikel 9 Opvolgen aanwijzingen 

De standhouder is verplicht de aanwijzingen van personeel van Impulsmarkten op de locatie alsmede personeel van de organisator op te volgen. Indien de standhouder deze aanwijzingen niet opvolgt, behoudt de organisator zich het recht voor tot verwijdering van de standhouder over te gaan..